ZŠ - Informácie, oznamy, tlačivá

 

Oznam o otvorení školy

oznam

 

Letné prázdniny

leto

   

Oznam o zmene mesačného poplatku za ŠKD a platbách za CVČ

Vážení rodičia!

ŠKD:

Na základe VZN Mesta Dolný Kubín č.5/2015, čl.4, odst. 1 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od  1.4.2015 sa mení mesačný poplatok za ŠKD. Zákonný zástupca je povinný prispievať  mesačne  na jedno dieťa v ŠKD sumou 10 €. Príspevok sa uhrádza mesiac vopred, najneskôr do 30. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok uhrádza.

CVČ:

Príspevok pre pravidelnú záujmovú činnosť za záujmový útvar sa v priebehu školského roka bude vyberať na základe Všeobecného  záväzného  nariadenia Mesta Dolný Kubín č. 5/2015  čl. 5 ods.2  nasledovne:

 

  1.  a) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok mesiac vopred, najneskôr do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:

Za každý záujmový útvar je stanovený mesačný príspevok 2,00 € pre deti vo veku  od 5-15 s trvalým pobytom v D. Kubíne,  2,00 € pre deti s trvalým pobytom mimo územia mesta Dolný Kubín vo veku  od 5-15 v prípade, že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, poskytne mestu Dolný Kubín  finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie  a 6,00 € pre deti s trvalým pobytom  mimo územia mesta D. Kubín  vo veku  od 5-15 v prípade,  že obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt, neposkytne mestu Dolný Kubín  finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie.

b)Príspevok budeme vyberať dvojfázovo s prihliadnutím na Školský zákon 245 z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní § 115 odst. 3):

1.časť (za október až december)  6,00 € resp. 18,00 €. Sumu je potrebné uhradiť v septembri príslušného roka a 2.časť (za január až máj)  10,00 €  resp. 30,00 €. Sumu je potrebné uhradiť v decembri  príslušného roka.

c) Úhrada príspevku  priamo v hotovosti  vedúcemu záujmového útvaru CVČ pri ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubín.

 

Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov

DOD

   

Stránka 1 z 4

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>